Навчальна онлайн бібліотека студента - Основи охорони праці - 4.2. Види освітлення виробництв. Джерела освітлення
                                                                                                                                  

Основи охорони праці

Переваги люмінесцентних ламп:

а)    більш велика світловіддача, ніж у ламп розжарювання;

б)    спектр світлового потоку кращий, який можна поліпшити у разі потреби;

в)    яскравість менша, що зменшує сліпучу дію на очі;

г)    строк служби у два-п'ять разів більший, ніж у ламп розжарювання;

д)    нагрівання поверхні трубки порівняно низька - від 40 до 50 °С. Недоліки люмінесцентних ламп:

- негативне відношення до різних температур повітря і зниження напруги в мережі. Наприклад, якщо температура повітря нижче +5 °С і напруга мережі на 10 % нижча необхідної, то лампа не

запалюється. При температурі повітря вище +35 °С можливий вихід з ладу дроселя і виникнення пожежної небезпеки;

-                конструкція світильників дуже складна через спеціальну пуско- регулюючу апаратуру;

-                світловий потік пульсує при живленні змінним струмом, що зу­мовлює стробоскопічний ефект - відчуття множинності пред­метів, що рухаються. Такі перекручення зорового сприйняття створюють небезпеку травматизму, оскільки може виникнути неправильне уявлення про стан предметів, особливо тих, що обертаються, наприклад, ілюзія зупинки частин верстатів і дви­гунів.

Для зниження ступеня коливання світлового потоку і, отже, стробоскопічного ефекту використовують схеми включення ламп, коли поруч розташовані лампи живляться напругою, зрушеною за фазою одна відносно другої на 90°.

Використовують люмінесцентні лампи різних кольорів: холодно-білого кольору (ЛХБ), білого кольору (ЛБ), тепло-білого кольору (ЛТБ), денного світла (ЛД), денного світла з поліпшеною передачею кольору (ЛДК).-

Освітлення виробничих площадок поза будинками доцільно здійснювати ртутними лампами високого тиску з виправленою ко­льоровістю (ДРЛ і ДРІ).

Незважаючи на наявність люмінофора, що повинен виправляти спектр випромінювання ламп ДРЛ у червоній частині, звичні при­родні фарби предметів при освітленні цими лампами дуже змінені.

Переваги ламп ДРЛ - компактність при високій одиничній потуж­ності - 80, 125, 250, 400, 700 і 1000 Вт і великий термін служби - від 3000 до 6000 год.

Арматуру для кріплення джерела світла називають сві­тильником. Арматура, крім того, служить для раціонального розподілу світлового потоку джерела, захисту від механічних ушкоджень і забруднення, захисту очей від блискості джерел світла.

Від яскравих частин джерел світла (нитка розжарювання, по­верхня люмінесцентної лампи) захист очей здійснюється завдяки захисному куту світильника (рис.4.1) - куту у, утвореному горизон­таллю, що проходить через нитку розжарювання лампи, і лінією, що з'єднує крайню точку нитки розжарювання з протилежним краєм відбивача.

 

На виробничих під­приємствах застосовують різні типи світильників. Система освітлення раціо­нальна лише при правиль­ному виборі і розміщенні світильників. Тип світиль­ників визна-чається: характе­ром вироб-ничого живлення приміщен-ня і технологічно­го про-цесу, необхідною без­пекою, якістю освітлення і зручністю обслуговування. Сліпуча дія світла усувається при правильно обраній висоті підвісу світильни­ків. Для освітлення виробничих територій, а також під'їзних колій і дворів доцільно застосовувати прожектори. Вони здатні забезпечи­ти високу вертикальну освітленість при високій економічності.

Добра освітленість робочих приміщень залежить не тільки від пра­вильного вибору типу світильників, їхньої потужності і розташування, але й від обробки і фарбування стін, стелі й устаткування. Стелі слід фарбувати у білий колір, а стіни й устаткування - у світлі кольори.

Світильники загального освітлення в приміщеннях з підвище­ною небезпекою й особливо небезпечних можуть живитися елек­тричним струмом напругою 220 В, якщо висота їхньої установки не менше 2,5 м і конструкція виключає випадковий дотик до струмове- дучих частин світильників.

 

 ...  71  ...  Зміст »